Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego im. Błogosławionego Gwidona z Montpellier „Dom Ojca Gwidona” w Pacanowie jest Niepubliczną Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą. Przeznaczona jest dla 30 dzieci. Dom Ojca Gwidona mieści się w obiekcie stanowiącym własność Zgromadzenia. Organem prowadzącym Placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Działa ona na zlecenie starostwa powiatowego w ramach konkursu ofert na realizację zadania publicznego, na które otrzymuje dotacje. Jest placówką typu socjalizacyjnego. Działa na mocy z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej:
  1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
  2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
  3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
  5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Ponadto placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania  działań wychowawczych placówki.