NAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA S. DYREKTOR DOBROMIŁY KUREK

Po raz pierwszy w powiecie buskim Minister Pracy i Polityki Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przyznał indywidualną nagrodę za nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej siostrze Teresie Dobromile Kurek Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 23 listopada wręczyła nagrody i wyróżnienia, przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej. Nagrody przyznawane są każdego roku, z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, obchodzonego 21 listopada. W roku 2015 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym 7 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych, w tym 5 listów gratulacyjnych indywidualnych i 11 listów gratulacyjnych zespołowych. – Ministerstwo ma nową nazwę – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podczas uroczystości wręczenia nagród – to zmiana nie tylko nazwy, ale też polityki. Chcemy pokazać, że dla państwa i dla nowego rządu rodzina jest najważniejsza. Rodziny mogą liczyć na wsparcie, czego dowodem jest ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zawierająca program 500+. Wierzę, że ta ustawa nie tylko zmieni sytuację polskich rodzin, ale również korzystnie wpłynie na funkcjonowanie pomocy społecznej.

Minister Rafalska podziękowała wszystkim pracownikom socjalnym za ich trudną i odpowiedzialną, choć często niedocenianą pracę. Złożyła też gratulacje laureatom. – W tej profesji nie można, mimo profesjonalizmu, zrezygnować z emocji – zauważyła minister Rafalska. – Dlatego często grozi wypalenie zawodowe. Życzę wszystkim, by poczucia bezradności było jak najmniej. – Chciałabym, aby strategie rozwiązywania problemów społecznych żyły, nie były jedynie zapisem w dokumencie – dodała minister. – Zapobieganie problemom, zanim rodzina znajdzie się w kłopotach, opłaca się wszystkim. Liczę na dobrą współpracę z samorządami. Wykład Inauguracyjny „Zawód czy powołanie” wygłosiła Joanna Staręga-Piasek, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. – Dobra praca socjalna to właściwe połączenie profesji i misji – stwierdziła. Składa się na nie zarówno wiedza i umiejętności, jak i niezbędna w tym zawodzie empatia.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, Rady Pomocy Społecznej i pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

  

Siostra Dobromiła Teresa Kurek – Dyrektor Placówki Opiekuńczo- -Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. „Dom Ojca Gwidona” w Pacanowie – za nowatorskie metody pracy z rodzinami biologicznymi na rzecz powrotu wychowanków do środowiska rodzinnego, niekonwencjonalne działania na rzecz wzmacniania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wytrwałość i skuteczność w mobilizowaniu środowisk lokalnych do integrowania się i wspólnego rozwiązywania problemów.

Od 2009 roku Siostra Dobromiła Teresa Kurek jest dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Podczas realizacji procesu wychowania zawsze ma na uwadze dobro wychowanków. W prowadzonej placówce umożliwia im zdobycie wiedzy i umiejętności, rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych. Wspiera wszechstronnie rozwój każdego wychowanka z jego osobistymi potrzebami i możliwościami. Corocznie przeprowadzane jest badanie dzieci przez lekarzy specjalistów, którzy kwalifikują je do leczenia lub niezbędnej rehabilitacji. W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, którą kieruje, panuje ciepła, rodzinna atmosfera, a wychowankowie czują się bezpiecznie, bo wiedzą, że Siostra Dobromiła Teresa Kurek troszczy się o nich i dba o zapewnienie im – pod każdym względem – jak najlepszych warunków, a także przygotuje ich do prowadzenia samodzielnego życia po opuszczeniu placówki. Wspólnie z wychowankami dekoruje i upiększa dom, kształtując u nich wrażliwość na piękno i poszanowanie porządku. W domu prowadzone są zajęcia kulinarne. Wychowankowie uczestniczą także w pracach ogrodniczych. W placówce działa koło teatralne, zespół taneczny „DIA” oraz koło sportowe.

Dzieci i młodzież na bieżąco korzystają z zajęć na basenie w pobliskim Połańcu. Siostra dba też o wypoczynek letni i zimowy dla wychowanków pozyskując na ten cel dodatkowe środki. Corocznie w Placówce opracowywany jest Plan Pomocy Rodzinie, którego celem jest powrót dzieci do środowiska rodzinnego. Zanim to jednak nastąpi rodziny dzieci zapraszane są do udziału we wszystkich świętach, imprezach i spotkaniach okolicznościowych. Utrzymywany jest z nimi także bieżący kontakt telefoniczny.

Siostra Dyrektor prowadzi ścisłą współpracę z Ośrodkiem Adopcyjnym, Europejskim Centrum Bajki oraz z Wojewodą Świętokrzyskim, Starostą Buskim i Wójtem Pacanowa. Zaangażowana jest również w pomoc dla społeczności lokalnej. Prowadzi Punkt Charytatywny dla osób z terenu gminy, które potrzebują pomocy. Siostra Dobromiła Teresa Kurek jest wyjątkową postacią, ma wspaniały charakter, jest wytrwała i skuteczna w swoich działaniach. Funkcję Dyrektora Placówki pełni z ogromnym oddaniem, poświęceniem i wielkim sercem.

/źródło: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/